Fabryo Corporation Eco responsabil

1. Conformare cu legislaţia pentru activităţile desfăşurate pe amplasament

Desfăşurarea activităţilor de pe amplasament are la bază toate autorizaţiile necesare industriei:
- Certificat de înregistrare emis de Ministerul Justiţiei / Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Ilfov
- Aviz de funcţionare emis de Primăria Oraşului Popeşti-Leordeni / judeţul Ilfov
- Autorizaţie de mediu emisă de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile - Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov
- Autorizaţie de gospodărire a apelor emisă de Administraţia Naţională "Apele Române" / Direcţia Apelor Argeş - Vedea / Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov - Bucureşti
- Autorizaţie sanitară de funcţionare microcentrală apă emisă de Ministerul Sănătăţii / Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Ilfov
- Accept evacuare ape uzate
- Aviz privind înfiinţarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă emis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - jud. Ilfov
- Autorizaţie de securitate la incendiu emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor / Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Codrii Vlăsiei » al judeţului ILFOV

2. Desfăşurăm activităţi cu maximum de responsabilitate pentru a susţine un mediu sănătos pentru angajaţi, comunitatea locală şi generatiile viitoare, prin:

A.Utilizare rationala de resurse naturale ( apa, gaze, energie electrica), cu grija pentru generatiile viitoare.

Alimentarea cu apă: se realizează din sursa proprie prin foraje, în jurul cărora s-au instituit zone de protecţie sanitară cu regim sever, pentru a nu permite infestarea din exterior a stratelor acvifere captate.

Ne propunem sa utilizăm raţional apa din subteran. Drept urmare:
- Instruim personalul pentru a conştientiza importanţa folosirii acestei resurse naturale limitate numai când şi cât este nevoie
- Monitorizăm cantitatea de apă extrasă, precum şi a apei utilizate în scop tehnologic, menajer şi de întreţinere a spaţiului verde.
- Monitorizăm calitatea apei utilizate prin analize complete realizate în laboratoare autorizate.

Alimentarea cu gaze şi energie electrică: se asigură conform necesar activităţi. Se utilizează tehnologii cu consum redus de gaze şi energie electrică.

B.Gestionare responsabilă a deşeurilor

În sensul minimizării lor şi valorificării/eliminării în totalitate a deşeurilor generate. Deşeurile se generează:
- În activităţile desfăşurate pe platforma industrială;
- Prin consumarea produselor finite achiziţionate de clienţii noştri.

Cum procedăm cu deşeurile generate pe platforma industrială:
- Am identificat tipurile de deşeuri generate în activitate
- Am organizat colectarea selectivă a deşeurilor la nivelul întregii platforme, în locuri special amenajate şi marcate.
- Am investit în amenajarea spaţiilor de depozitare temporara a deşeurilor în vederea reciclarii/eliminării finale. Platforma de depozitare temporară a deşeurilor este organizată pe zone, pentru fiecare tip de deşeu. Compartimentarea este reprezentată în harta Platformei de depozitare temporară a deşeurilor, afişată şi transmisă către toate locurile de muncă din societate unde se generează deşeuri. Zonele respective sunt identificate prin etichetare.
- Am încheiat contracte cu firme autorizate pe linie de mediu, pentru valorificare/eliminare a fiecărui tip de deşeu generat.
- Am instruit personalul din organizaţie cu privire la modalitatea de gestionare a deşeurilor în companie, subliniind importanţa eliminării controlate a deşeurilor atât pentru noi, pentru mediul în care trăim şi muncim, cât şi pentru generaţiile viitoare
- Monitorizăm lunar, prin indicatori, cantităţile din fiecare tip de deşeu generate, colectate selectiv, predate şi ne asigurăm că ne atingem ţintele propuse la începutul fiecărui an.

Fabryo Corporation contribuie anual cu peste 600.000 euro la bugetul statului (Fond de Mediu, activităţi de protecţie şi reciclare a deşeurilor).

Cum procedăm cu deşeurile rezultate prin consumarea produselor finite puse pe piaţă:

Începând cu anul 2008 Fabryo Corporation şi-a fundamentat politica privind "grija faţă de mediu" prin încheierea unui contract de delegare de responsabilitate cu o firmă autorizată, conform căruia aceasta recuperează în numele nostru deşeurile de ambalaje puse în piaţă odată cu produsul finit. În acest fel, suntem siguri că deşeurile generate după consumarea produselor de către clienţi, sunt recuperate conform cerinţelor legale şi nu impactează mediul înconjurător. Monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor anuale de recuperare/valorificare deşeuri se realizează lunar, prin indicatori proprii.

Periodic, conform cerinţelor legale, se transmit către Autorităţi raportările specifice şi se achită taxele aferente la Fondul de Mediu. Fabryo Corporation a îndeplinit, chiar a depăşit substanţial obiectivele anuale de recuperare/valorificare deşeuri şi îşi propune să menţină acest trend.

3.Epurare ape tehnologice

Se realizează în staţia de epurare proprie, cu scopul de a evacua ape uzate conforme cu normativele, în sistemele de canalizare ale comunităţii. Apele tehnologice uzate sunt colectate şi conduse la staţia de tratare a apelor uzate. În urma tratării rezultă deşeul de nămol şi ape uzate care se deversează în sistemul de canalizare. Calitatea apelor uzate deversate în canalizare este impusă şi conformă cu cerinţele legale în vigoare şi se monitorizează prin analize fizico-chimice realizate în laboratoare autorizate. Nămolul rezultat de la staţia de tratare a apelor tehnologice uzate reprezintă un deşeu care este analizat periodic în laboratoare autorizate şi care se predă spre valorificare prin coincinerare, către o societate autorizată.

4.Emisii şi imisii minime

Principalele surse de poluare ale atmosferei, prin activitatea desfăşurată pe amplasament, sunt:
- sursele fixe
- emisii tehnologice de tip pulberi şi COV (compuşi organici volatili)
- emisii provenite de la centralele termice
- sursele mobile, care pot genera emisii prin circulaţia autovehiculelor (proprii şi ale clienţilor) pe amplasament. Societatea are în dotare autovehicule de serviciu, reprezentate de autoutilitare, autocamioane, autoturisme, echipate corespunzător.

În conformitate cu prevederile Ordinului 462/1993, emisiile poluante ale autovehiculelor rutiere se limitează cu caracter preventiv prin Condiţiile Tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice efectuate periodic pe toată durata utilizării autovehiculelor rutiere înmatriculate în ţară. Societatea noastră efectuează periodic reviziile tehnice ale autovehiculelor din dotare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Preocuparea pentru emisii şi imisii minime s-a concretizat în:
- reformularea tuturor reţetelor pentru a reduce conţinutul de compuşi organici volatili
- reducerea în noile formule a numărului şi cantităţilor ingredientelor periculoase
- retehnologizare procese, cu preocupare pentru reducerea emisiilor rezultate din procese
- dezvoltarea de produse prietenoase cu mediul şi omul, pe bază de apă, ca alternative la vopselele şi lacurile alchidice: savana email acrilic, pe bază de apă; savana grund aticoroziv pe bază de apă, utilizat în sistem cu savana email acrilic, pe bază de apă; savana lac acrilic pentru lemn, pe bază de apă
- Monitorizarea emisiilor şi imisiilor prin laboratoare specializate, pentru a avea dovada eficienţei măsurilor întreprinse în scopul scăderii emisiilor şi imisiilor de poluanţi în atmosferă

5. Amenajare şi întreţinere spaţiu verde

În incinta societăţii, prin programul "Un om, un pom". Fiecare angajat a plantat un pom pe spaţiul verde care, în prezent, a ajuns la 5.400 mp şi ne propunem să continuăm. S-a creat astfel un "plămân verde" în zona industrială a oraşului Popeşti-Leordeni.

Politică Calitate-Mediu